Ledamot av kemikaliedelegationen

Följande aktörer är representerade i kemikaliedelegationen:

 • Social- och hälsovårdsministeriet (SHM)
 • Miljöministeriet (MM)
 • Kommunikationsministeriet (km)
 • Jord- och skogsbruksministeriet (JSM)
 • Försvarsministeriet
 • Inrikesministeriet (IM)
 • Arbets- och näringsministeriet (ANM)
 • Huvudstaben
 • Finlands miljöcentral (SYKE)
 • Institutet för hälsa och välfärd (THL)
 • Arbetshälsoinstitutet (Arbetshälsoinstitutet)
 • Tullen
 • Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
 • Finsk Handel
 • Kemiindustrin rf
 • Industrifacket rf

Dessutom har till delegationen utsetts permanenta sakkunniga från följande aktörer:

 • Kosmetik- och hygienindustrin rf
 • Konsumentförbundet rf
 • Transport- och kommunikationsverket, Traficom
 • Finlands naturskyddsförbund (SLL)
 • Teknologiindustrin rf

Närmare information om kemikaliedelegationens sammansättning finns i statsrådets tjänst för projektinformation:

Lagberedning och utveckling i statsrådet

Förutom medlemmar och utnämnda experter kan kemikaliedelegationen och dess sektioner kalla experter till mötena också från andra håll.