REACH-förordningen

REACH är en kemikalieförordning som är bindande för medlemsländerna i Europeiska unionen. förordningen trädde i kraft våren 2007.

Förkortningen REACH innebär registrering (Registration), utvärdering (Evaluation) och tillståndsförfarande (Authorization) (of Chemicals) av kemikalier. Syftet med REACH-förordningen är att säkerställa en hög nivå på hälso- och miljöskyddet inom hela EU och samtidigt öka konkurrenskraften för den kemiska industrin i EU genom höga säkerhetskrav och främjande av produktutveckling. REACH gäller i första hand europeiska tillverkare av kemiska ämnen samt importörer som importerar ämnen till EU. I förordningen ingår skyldigheter också för dem som fortsätter att använda kemikalier.

REACH-förordningen (((EG) nr 1907/2006)

I REACH-förordningen finns också en inofficiell konsoliderad version som innehåller alla ändringar och tillägg som gjorts i förordningen före den tidpunkt då versionen publicerades.

En konsoliderad REACH

Ytterligare information:

REACH-registrering (Tukes)

REACH-förordningen (ECHA)