Arbetarskyddslagstiftning

Författningar som gäller kemikalier som omfattas av arbetarskyddslagstiftningen bereds under en särskild process i delegationen för beredning av arbetarskyddsbestämmelser och i sektionen för HTP, som lyder under delegationen.

Arbetarskyddsdirektiv

I EU föreskrivs det genom arbetarskyddsdirektiven om skydd av arbetstagare mot kemiska agenser. Arbetarskyddslagstiftningen omfattar utöver kemikalier även de exponeringar som uppstår i processerna, såsom olika damm, ångor, murar och rök. Utöver det egentliga ramdirektivet har det utfärdats särskilt direktiv om kemiska agenser bl.a. i fråga om

- allmänt om kemiska agenser  (genomförd genom statsrådets förordning om kemiska agenser i arbetet).

- mer specifik information om cancerfarliga agenser