POP-förordningen

Med POP-föreningar (persistent Organic Pollutant) avses föreningar som är mycket bestående, sprider sig långa vägar från utsläppskällan, ansamlas i organismer och redan i låga halter kan orsaka allvarliga olägenheter för människans hälsa eller miljön. Genom EU:s POP-förordning (EU 2019/1021) har Stockholmskonventionen, som begränsar produktion, försäljning, användning och utsläpp av långlivade organiska POP-föreningar (persistent Organic Pollutant, POP), genomförts inom EU.

Länk till POP-inställnings 

Ytterligare information:

Bestående organiska föroreningar (POP) (SYKE)

POP-föreningar bekanta sig med (ECHA)

Lagstiftningslänk om POP-föreningar (ECHA)