PIC-förordningen

Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandssamtycke vid export av kemikalier (Prior Informed Consent, PIC) har i EU genomförts genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 649/2012 om export och import av farliga kemikalier. I enlighet med förfarandet med förhandssamtycke får förbjudna eller strängt reglerade kemikalier exporteras endast till ett land som på förhand har gett sitt samtycke till införsel av dem. EU:s PIC-förordning är till vissa delar strängare än den internationella överenskommelsen. I Finland utövar Finlands miljöcentral tillsyn över exportdeklarationsförfarandet och efterlevnaden av PIC-förordningen.

PIC-förordningen (EU) 649/2012

Ytterligare information:

Förståelsen av PIC-förordningen (ECHA)

PIC-förordningen (ECHA)