CLP-förordningen

CLP-förordningen är EU:s förordning (EG) N:o 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av kemikalier, publicerades i EU:s officiella tidning den 31 december 2008. Därefter har förordningen justerats och ändrats flera gånger. CLP är en förkortning av förordningens engelskspråkiga namn (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures). Genom CLP-förordningen genomförs det globalt harmoniserade systemet för klassificering och märkning av kemikalier GHS (Globally Harmonised system of Classification and labelling of Chemicals), som har godkänts av Förenta nationerna.

Den ursprungliga CLP-förordningen, dess konsoliderade version och de ändringar som saknas i den konsoliserade versionen finns tillgängliga på Tukes webbsidor:

CLP-inställning (Tukes)

Ytterligare information:

Bekanta dig med CLP-förordningen (ECHA)

Anvisningarna om CLP-förordningen (ECHA)