Internationellt kemikaliesamarbete

Kemikaliernas hälso- och miljökonsekvenser känner inga gränser. En hög nivå på hälso- och miljöskyddet förutsätter samarbete såväl i Europa som globalt. Sektionen för internationella frågor vid kemikaliedelegationen behandlar ärenden som gäller Finlands deltagande i internationellt samarbete för att förebygga olägenheter för hälsa och miljö orsakade av kemikalier och diskuterar aktuella frågor som gäller internationella kemikalier och beredningen av EU:s kemikalielagstiftning.

De viktigaste internationella kemikalieavtalen och samarbetsprocesserna är utöver EU:

FN-samarbete

  • Rotterdamkonventionen om export av förbjudna och kraftigt begränsade kemikalier (PIC-konventionen)
  • Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar (POP-konventionen)
  • Baselkonventionen om gränsöverskridande transporter och övervakning av behandlingen av farligt avfall
  • Minamatakonventionen om kvicksilver
  • Montrealprotokollet som begränsar ämnen som bryter ned ozonskiktet
  • Strategi för de konventioner som gäller kemikalier och för internationell kemikaliehantering (SAICM, Strategic Approach to International Chemicals Management)
  • FN:s harmoniserade system för klassificering och märkning av kemikalier (GHS)

Mer information om internationella miljöavtal finns på miljöministeriets webbplats:

Internationella miljöavtal

Mer information om frågor som rör Basel-, Rotterdam- och Stockholmskonventionen finns på webbplatsen för sekretariatet för FN:s integrerade kemikalie- och avfallsavtal:

Syntes Among the Basel, Rotterdam and Stockholm conventions 

Mer information om kvicksilveravtalet i Minamata finns på konventionssekretariatets webbplats:

UN environment Programme/Minamata Convention on mercury

Mer information om det internationella samarbetet kring ämnen som bryter ned ozonskiktet finns på webbplatsen för sekretariatet för FN:s miljöprogram (UNEP):

UN environment Programme/Ozone Sectetariat

Mer information om den internationella strategin för kemikaliehantering finns på SAICM-sekretariatets webbplats:

Strategic Approach to International Chemicals Management

OECD-samarbete

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) hjälper länderna att utveckla och genomföra sådan politik och sådana instrument som gör kemikaliehanteringssystemen så effektiva som möjligt. Kemikaliesäkerhetsarbetet omfattar säker användning av kemikalier, nanomaterial, växtskyddsmedel och biocider. Målet är att skydda hälsa och miljö och undvika onödiga handelshinder.

Mer information om arbetet inom OECD finns på OECD:s webbplats:

OECD

Nordiska ministerrådets kemikalie-, miljö- och hälsoarbetsgrupp (NKE)

 Nordiska ministerrådets kemikalie-, miljö- och hälsoarbetsgrupp (NKE)

Den nordiska kemikalie-, miljö- och hälsoarbetsgruppen (NKE) baserar sig på det nordiska samarbetsprogrammet för miljö- och klimatsektorn (2019–2024). NKE:s arbete baserar sig på det sakkunnignätverk mellan myndigheterna som utformats som resultat av det långvariga samarbetet. Genom nordiskt samarbete försöker man ofta påverka EU:s kemikalielagstiftning och det multilaterala internationella samarbetet. Genom samarbete och projekt som genomförts med Nordiskt stöd strävar NKE efter att minska exponeringen för kemiska ämnen och kemikalier i produkter ur miljö- och hälsosynvinkel.

Mer information om Finlands deltagande i det internationella kemikaliesamarbetet finns i följande källor:

På Finlands miljöcentrals webbplats om miljörisker i samband med kemikalier finns information om ovannämnda internationella miljöavtal på finska:

Miljörisker med kemikalier (SYKE)

Information om det internationella kemikaliesamarbetet finns också på miljöministeriets webbplats:

Miljöministeriets webbplats om internationellt kemikaliesamarbete och EU-frågor