Kemikaliedelegationens sektioner

Kemikaliedelegationen har inrättat följande sektioner:

Produktsektionen

Sektionen bereder ärenden som gäller kemikalier som produkter och deras egenskaper (bl.a. klassificering och märkning samt användningsvillkor och begränsningar) samt riskbedömning och riskreducering i fråga om kemikalier. Produktsektionen behandlar ärenden inom sitt eget ansvarsområde som hänför sig till beredningen och genomförandet av EU-rättsakter (särskilt REACH- och CLP-förordningarna) och fungerar som bakgrundsgrupp för det beredningsarbete som utförs i EU:s arbetsgrupper inom kemikaliesektorn i Finland. I produktsektionen försöker man komma överens om Finlands ståndpunkt i frågor som gäller REACH- och CLP-förordningen, som Finland röstar om i REACH-kommittén. Behandlingen i delegationens produktsektion ersätter i regel det s.k. EU-sektionsförfarandet, som samordnas av EU-avdelningen vid statsrådets kansli och som används i många andra EU-ärenden. De väsentliga EU-sektionerna i kemikaliefrågor är miljö - (EU-23) och konkurrenskraftssektionen (EU-8). Till EU-sektionerna förs i allmänhet inte kommissionens förslag om sedvanliga genomförandebestämmelser, utan endast sådana mer omfattande frågor som t.ex. EU:s kemikaliestrategi. Frågor som är särskilt besvärliga med tanke på stammbildningen kan också föras till politiskt beslutsfattande via specialmedarbetarna vid de ministerier som saken gäller.

I produktsektionen kommer man överens om Finlands ståndpunkt också i fråga om behandlingen av delegerade förordningar i anslutning till genomförandet av CLP-förordningen vid sakkunnighöranden. Endast röstningsärenden som kommer till skriftligt förfarande från kommissionen behandlas i produktsektionen genom ett skriftligt förfarande inom utsatt tid. Produktsektionen behandlar också frågor som gäller innehållet i FN:s harmoniserade system för klassificering och märkning av kemikalier (GHS), eftersom CLP-förordningen baserar sig på GHS-systemet. I produktsektionen behandlas också beröringspunkterna mellan kemikalielagstiftningen och andra författningar som gäller kemikalier i produkter.

Sektionen för internationella ärenden

Sektionen behandlar ärenden som gäller Finlands deltagande i internationellt samarbete för att förebygga olägenheter för miljön och hälsan orsakade av kemikalier. De viktigaste samarbetsprocesserna som behandlas och följs upp i sektionen är FN-samarbete, inkl. internationella kemikalieavtal (Stockholmkonventionen, Rotterdamkonventionen (PIC-konventionen) och Minamatakonventionen) och den internationella strategin för hantering av kemikalier (SAICM). Sektionen behandlar också ärenden som hänför sig till OECD:s (The Organisation for Economic Co-operation and Development) och Nordiska ministerrådets verksamhet samt informerar om ärenden som sektionen ansvarar för.

Biocidsektionen

Sektionen behandlar ärenden som gäller bestämmelser om biocider i Finland och EU. Biocidsektionen fungerar som bakgrundsgrupp vid den nationella beredningen av lagstiftningsfrågor och administrativa förfaranden i anslutning till EU:s biocidförordning samt informerar om frågor som gäller det nationella genomförandet av biocidbestämmelserna. I biocidsektionen försöker man komma överens om Finlands ståndpunkt i frågor som gäller biocider, som man röstar om i den ständiga kommittén för biocider. Biocidkommitténs ärenden behandlas i regel genom skriftligt förfarande i biocidkommittén.

Sektionen för kosmetika

Sektionen behandlar ärenden som gäller författningar om kosmetiska produkter i Finland och EU. Kosmetikasektionen är bakgrundsgrupp vid den nationella beredningen av lagstiftningsärenden och administrativa förfaranden i anslutning till EU:s kosmetikaförordning samt informerar om frågor som gäller det nationella genomförandet av kosmetikaförfattningarna. I kosmetikasektionen strävar man efter att komma överens om Finlands ståndpunkt i frågor som gäller kosmetiska produkter och som man ska rösta om i den permanenta kosmetikakommitté som består av EU:s medlemsländer.