Biocidförordningen

Förordningen om biocidprodukter (EU) N:o 528/2012) gäller utsläppande på marknaden och användning av biocidprodukter. Biocidprodukter används för att skydda människor, djur, material eller föremål mot skadliga organismer, såsom skadegörare eller bakterier, med hjälp av de verksamma ämnen som biocidprodukten innehåller. Syftet med förordningen är att förbättra verksamheten på marknaden för biocidprodukter i EU och samtidigt säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljön.

Biocidförordningen och en konsoliderad version av den där ändringarna och de tekniska anpassningarna av förordningen har sammanställts före tidpunkten för publiceringen finns på Europeiska kemikaliemyndighetens webbplats:

Biocidförordningen (EU) N:o 528/2012)

Ytterligare information:

Förståelsen av biocidförordningen (ECHA)

Biocider (Tukes)