• Kemikaalineuvottelukunta

Kemikaliedelegationen (KENK)

Kemikaliedelegationen är ett centralt samarbetsorgan för kemikalietillsynen. Delegationen tillsätts av statsrådet för tre år i sänder.  I delegationen är representerade de myndigheter som har betydelse för kemikalietillsynen samt handelns, industrins och arbetstagarnas centrala organisationer.

Delegationen har bland annat till uppgift att främja kemikalietillsynen och samarbetet mellan myndighterna, följa och främja internationellt samarbete som gäller kemikalier, följa utvecklingen i fråga om kemikalier och den forskning som gäller kemikaliernas verkningar på hälsan och i miljön samt avge utlåtanden.

Adress: Kemikaliedelegationen, PB 33, 00023 Statsrådet 
E-post: [email protected] 
Telefon: 02951 63319