Kemikalielagen och författningar som utfärdats med stöd av den

EU:s REACH- och CLP-förordningar samt biocidförordningen är bindande för alla medlemsstater och gäller som sådana också i Finland. Bestämmelser om de frågor som inte kan regleras genom EU-förordningar (bl.a. tillsyn, avgifter och påföljder) finns i Finland i kemikalielagen och i förordningar som utfärdats med stöd av den. En uppdaterad version av kemikalielagen finns tillgänglig via webbtjänsten Finlex, via denna länk.

Kemikalielag linkki

Författningar på lägre nivå som gäller kemikalier (förordningar av statsrådet och ministerierna) kan lättast hittas i Tukes författningsdatatjänst via följande länk:

Tukes författningsinformationstjänst linkki