Kvicksilverförordningen

Genom EU-förordningen (EU) 2017/852 genomfördes Minamatakonventionen i Europeiska unionen och den är således en del av de internationella åtgärder som syftar till att minska skadeverkningarna av kvicksilver. I Minamatakonventionen och således också i EU:s kvicksilverförordning beaktas kvicksilvrets hela livscykel i syfte att skydda människors hälsa och miljön. Konventionen är särskilt viktig för Finland och de arktiska länderna, eftersom kvicksilver är ett giftigt ämne som sprider sig långa vägar och ansamlas i polarområdena. Restriktioner införs bl.a. för produktionen av och den internationella handeln med nytt kvicksilver samt förbjuds tillverkning av många olika produkter med kvicksilver tillsatt. Dessutom förutsätts det att lagring och hantering av kvicksilveravfall sker på ett miljömässigt hållbart sätt.

Kvicksilverförordnings

Mer information:

Kvicksilver (Tukes)