Kemikaliedelegationens uppgifter

Kemikaliedelegationen är en delegation inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde som främjar kemikalietillsynen och myndighetssamarbetet i samband med den.

Den kemikaliedelegation som inrättats genom förordning (706/2014) har till uppgift att

  • främja utvecklingen av lagstiftningen om kemikalier och kemikalietillsynen.
  • främja samarbetet mellan myndigheterna samt handeln, industrin och de viktigaste organisationerna inom kemikaliesektorn.
  • att ge myndigheterna experthjälp vid beredningen av Finlands ståndpunkter i fråga om Europeiska unionens kemikalielagstiftning och de beslut som fattas med stöd av den samt internationella kemikalieavtal.
  • följa forskningen och utvecklingen inom kemikaliesektorn samt främja internationellt samarbete.
  • att främja utbildning, upplysning och information som gäller kemikalier.
  • sköter övriga uppgifter som social- och hälsovårdsministeriet eller miljöministeriet ger delegationen.