Tvätt- och rengöringsmedelsförordningen

Tvättmedlen är blandningar av kemiska ämnen och omfattas därför av den allmänna europeiska kemikalielagstiftningen och av förordningen om tvätt- och rengöringsmedel (EG) nr 648/2004. Förordningen innehåller bestämmelser om förpackningspåskrifter för sådana tvättmedel som är avsedda för konsumenter samt om biologiskt nedbrytbart material i alla tensider, dvs. arealaktiva ämnen. Utöver dessa EU-förordningar ska tillverkarna av tvättmedel uppfylla kraven i den nationella kemikalielagen, enligt vilka tillverkarna bl.a. ska göra de kemikalieanmälningar och anmälningar om kvotuppgifter som de finska myndigheterna kräver. I Finland övervakas efterlevnaden av tvätt- och rengöringsmedelsförordningen av Tukes.

Tvättmedelsförordningen

Ytterligare information:

Krav på tvättmedel (Tukes)

Hur tvätt- och rengöringsmedel regleras i lagen (Kosmetiikka ja hygienteollisuus ry)

Webbplats på engelska om tvättmedelsförordningen (in English) (Intertek)