Kemikaalineuvottelukunnan jaostot

Kemikaalineuvottelukunta on perustanut seuraavat jaostot:

Tuotejaosto

Jaosto valmistelee asiat, jotka koskevat kemikaaleja tuotteina ja niiden ominaisuuksia (mm. luokitusta ja merkintöjä sekä käytön ehtoja ja rajoituksia) sekä kemikaalien riskien arviointia ja riskinvähennystä. Tuotejaosto käsittelee tarvittaessa  omaan toimialaansa kuuluvat, EU- säädösten (erityisesti REACH- ja CLP-asetusten) valmisteluun ja toimeenpanoon liittyvät asiat ja toimii EU:n kemikaalialan työryhmissä tapahtuvan valmistelutyön taustaryhmänä Suomessa. Tuotejaosto käsittelee YK:n GHS-järjestelmän sisältöön liittyviä asioita, kuten esim. kemikaalien luokitukseen ja merkintöihin liittyviä kysymyksiä. Tuotejaostossa käsitellään myös kemikaalilainsäädännön yhtymäkohtia muihin kemikaaleja tuotteissa koskeviin säädöksiin.

Kansainvälisten asioiden jaosto

Jaosto käsittelee asiat, jotka koskevat Suomen osallistumista kemikaalivalvonnan kansainväliseen yhteistyöhön, esimerkiksi SAICM, kansainväliset sopimukset ja GHS. Jaosto käsittelee myös OECD:n, Pohjoismaiden ministerineuvoston ja YK:n (erityisesti UNEP:n, UNECE:n ja WHO:n) toimintaan liittyvät asiat. Jaosto tiedottaa kansainvälisiin kemikaaliasioihin ja EU:n kemikaalisäädösten valmisteluun liittyvistä asioista.

Biosidijaosto

Jaosto käsittelee asiat, jotka koskevat biosideihin liittyviä säädöksiä Suomessa ja EU:ssa. Biosidijaosto toimii taustaryhmänä EU:n biosidiasetukseen liittyvien lainsäädäntöasioiden kansallisessa valmistelussa sekä  tiedottaa biosidisäädösten  kansalliseen toimeenpanoon liittyvistä asioista.