Kemikaalineuvottelukunnan jaostot

Kemikaalineuvottelukunta on perustanut seuraavat jaostot:

Tuotejaosto

Jaosto valmistelee asiat, jotka koskevat kemikaaleja tuotteina ja niiden ominaisuuksia (mm. luokitusta ja merkintöjä sekä käytön ehtoja ja rajoituksia) sekä kemikaalien riskien arviointia ja riskinvähennystä. Tuotejaosto käsittelee omaan toimialaansa kuuluvat, EU- säädösten (erityisesti REACH- ja CLP-asetusten) valmisteluun ja toimeenpanoon liittyvät asiat ja toimii EU:n kemikaalialan työryhmissä tapahtuvan valmistelutyön taustaryhmänä Suomessa. Tuotejaostossa pyritään sopimaan Suomen kanta REACH- ja CLP-asetukseen liittyvissä asioissa, joista Suomi äänestää REACH-komiteassa. Neuvottelukunnan tuotejaostossa tapahtuva käsittely korvaa pääsääntöisesti monissa muissa EU-asioissa käytetyn valtioneuvoston kanslian EU-osaston koordinoiman ns. EU-jaosto -menettelyn. Kemikaaliasioissa olennaiset EU-jaostot ovat ympäristö- (EU-23) ja kilpailukykyjaosto (EU-8). EU-jaostoihin ei yleensä viedä tavanomaisia täytäntöönpanosäädöksiä koskevia komission ehdotuksia, vaan ainoastaan esimerkiksi EU:n kemikaalistrategian kaltaisia laajempia asioita. Kannanmuodostuksen kannalta erityisen hankalat asiat voidaan viedä myös poliittiseen päätöksentekoon asianosaisten ministeriöiden erityisavustajien kautta. 

Tuotejaostossa sovitaan Suomen kanta myös CLP-asetuksen täytäntöönpanoon liittyvien delegoitujen asetusten käsittelyyn asiantuntijakuulemisissa.  Komissiosta ainoastaan kirjalliseen menettelyyn tulevat äänestysasiat käsitellään tuotejaostossa kirjallisella menettelyllä määräaikojen puitteissa. Tuotejaosto käsittelee myös YK:n kemikaalien yhdenmukaistetun luokitus- ja merkintäjärjestelmän (GHS) sisältöön liittyviä asioita, sillä CLP-asetus perustuu GHS-järjestelmään. Tuotejaostossa käsitellään myös kemikaalilainsäädännön yhtymäkohtia muihin kemikaaleja tuotteissa koskeviin säädöksiin.  

Kansainvälisten asioiden jaosto

Jaosto käsittelee asiat, jotka koskevat Suomen osallistumista kemikaalien ympäristö- ja ter-veyshaittojen ehkäisemiseen tähtäävään kansainväliseen yhteistyöhön. Keskeisimpiä jaostossa käsiteltäviä ja seurattavia yhteistyöprosesseja ovat: YK-yhteistyö, ml. kansainväliset kemikaalisopimukset (Tukholman, Rotterdamin ja Minamatan sopimukset) ja kansainvälinen kemikaalihallinnan strategia (SAICM). Jaosto käsittelee myös OECD:n (The Organisation for Economic Co-operation and Development) ja Pohjoismaiden ministerineuvoston toimintaan liittyviä asioita sekä tiedottaa jaoston vastuulla olevista asioista.

Biosidijaosto

Jaosto käsittelee asiat, jotka koskevat biosideihin liittyviä säädöksiä Suomessa ja EU:ssa. Bio-sidijaosto toimii taustaryhmänä EU:n biosidiasetukseen liittyvien lainsäädäntöasioiden ja hallinnollisten menettelyiden kansallisessa valmistelussa sekä tiedottaa biosidisäädösten kansalliseen toimeenpanoon liittyvistä asioista. Biosidijaostossa pyritään sopimaan Suomen kanta biosideihin liittyvissä asioissa, joista äänestetään biosidien pysyvässä komiteassa. Biosidivalmistekomitean asiat käsitellään biosidijaostossa pääsääntöisesti kirjallisella menettelyllä.

Kosmetiikkajaosto

Jaosto käsittelee asiat, jotka koskevat kosmeettisiin valmisteisiin liittyviä säädöksiä Suomessa ja EU:ssa. Kosmetiikkajaosto toimii taustaryhmänä EU:n kosmetiikka-asetukseen liittyvien lainsäädäntöasioiden ja hallinnollisten menettelyiden kansallisessa valmistelussa sekä tiedottaa kosmetiikkasäädösten kansalliseen toimeenpanoon liittyvistä asioista. Kosmetiikkajaostossa pyritään sopimaan Suomen kanta kosmeettisiin valmisteisiin liittyvissä asioissa, joista äänestetään EU:n jäsenmaiden muodostamassa pysyvässä kosmetiikkakomiteassa.