REACH-asetus ja sen liitteet

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus N:o (EY) N:o 1907/2006  kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta.

Komission asetus (EU) 2015/282 REACH-asetuksen liitteiden VIII, IX ja X muuttamisesta laajennetun yhden sukupolven lisääntymismyrkyllisyystutkimuksen osalta (EOGRTS).

Komission asetuksella  (EU) N:o 252/2011 on muutettu REACH-asetuksen liitettä I. Liiteessä esitetään aineiden arviointia ja kemikaaliturvallisuusraporttien laatimista koskevat yleissäännökset.

Komission asetuksilla  (EU) N:o 453/2010  ja  (EU) 2015/830 on muutettu REACH-asetuksen liitettä II. Liitteessä  esitetään vaatimukset, joiden mukaan REACH-asetuksen artiklan 31 mukaiset käyttö-turvallisuustiedotteet aineille ja valmisteille laaditaan.

Komission asetuksella (EU) N:o 253/2011 on muutettu REACH-asetuksen liitettä XIII.  Liittessä esitetään perusteet hitaasti hajoavien, biokertyvien ja myrkyllisten aineiden sekä erittäin hitaasti hajoavien ja erittäin voimakkaasti biokertyvien aineiden tunnistamiseksi.

Komission asetuksella (EU) N:o 143/2011  julkaistiin REACH-asetuksen liitteen XIV seitsemän  ensimmäistä luvanvaraista ainetta.

 • Komission asetuksella (EU) N:o 125/2012 liitteen XIV luvanvaraisten aineiden taulukkoon lisättiin 8 ainetta.
 • Komission asetuksella (EU) N:o 348/2013  luvanvaraisten aineiden taulukkoon lisättiin trikloorietyleeni ja eräitä kromiyhdisteitä.
 • Komission asetuksella (EU) N:o 895/2014  luvanvaraisten aineiden taulukkoon lisättiin 9 aineita, jotka voivat aiheuttaa syöpää tai ovat  lisääntymiselle vaarallisia.
 • Komission asetuksella (EU) 2017/999 liitteen XIV luvanvaraisten aineiden taulukkoon lisättiin 12 ainetta (nimikkeet 32-43).

Komission yhteenveto (oikaisu) päätöksistä, jotka koskevat kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteessä XIV lueteltujen aineiden markkinoille käyttöön saattamista ja/tai käyttöä koskevia lupia

Komission  asetuksella REACH-asetuksen liitteen XVII (nk. rajoitusliite) muuttamisesta  (EY) N:o 552/2009  ( oikaisu 18.11.2014 )  kumottiin ja korvattiin vanha "rajoitusdirektiivi" (76/769/ETY).

 • Komission  asetuksella  (EU) N:o 276/2010   lisättiin liiteeseen XVII dikloorimetaania, lamppuöljyjä ja grillinsytytysnesteitä sekä eräitä orgaanisia tinayhdisteitä koskevat rajoitukset.
 • Komission  asetuksella  (EU) N:o 494/2011 lisättiin liitteeseen  kadmiumia koskevat rajoitukset.
 • Komission asetuksella (EU) N:o 109/2012 lisättiin liitteeseen CMR-aineita.
 • Komission asetuksella (EU) N:o 412/2012 lisättiin dimetyylifumaraattia koskeva rajoitus.
 • Komission asetuksella (EU) N:o  835/2012 laajennettiin  kadmiumia koskevaa rajoitusta eräisiin muoveihin.
 • Komission asetuksella (EU) N:o 836/2012 laajenettiin  lyijyä koskevaa rajoitusta koruihin ja koristekoruihin.
 • Komission asetuksella (EU) N:o 847/2012  elohopeaa koskevaa rajoitusta laajennettiin teollisuudessa ja ammattikäytössä käytettäviin mittalaitteisiin.
 • Komission asetuksella (EU) N:o 848/2012 lisättiin liitteeseen XVII viittä fenyylielohopeauhdistettä koskevat rajoitukset.
 • Komission asetuksella (EU) N:o 126/2013 liitteeseen tehtiin eräitä teknisiä muutoksia ja korjattiin editoinnissa tapahtuneita virheitä.
 • Komission asetuksella (EU) N:o 474/2014  liitettä muutettiin 1,4-diklooribentseenin osalta.
 • Komission asetuksella (EU) 2015/326  liitettä muutettiin polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen ja ftalaattien osalta.
 • Komission asetuksella (EU) 2015/628 liitettä muutettiin lyijyn ja lyijy-yhdisteiden osalta.
 • Komission asetuksella (EU) 2016/1005 liitettä muutettiin asbestikuitujen (krysotiilin) osalta.
 • Komission asetuksella (EU) 2016/2235 liitettä muutettiin bisfenoli A:n osalta.
 • Komission asetuksella (EU) 2017/227 liitettä muutettiin bis(pentabromifenyyli)eetterin eli dekaBDE:n osalta.
 • Komission asetuksella (EU) 2017/1000 liitettä muutettiin perfluorioktaanihapon (PFOA), sen suolojen ja sen kanssa samankaltaisten aineiden osalta.
 • Komission asetuksella (EU) 2018/588 liitettä muutettiin 1-metyyli-2-pyrrolidonin osalta.
 • Komission asetuksella (EU) 2018/589 liitettä muutettiin metanolin osalta, Metanoli-rajoituksen siirtymäaikaa koskeva oikaisu.
 • Komission asetuksella (EU) 2018/675 liitettä muutettiin CMR-aineiden osalta.
 • Komission asetuksella (EU) 2018/1513 liitettä muutettiin vaatteiden, tekstiilien ja jalkineiden sisältämien kategoriaan 1A ja 1B luokiteltujen CMR-aineiden osalta.

 

Komission asetus REACHin mukaisista maksuista

REACHin mukaisista maksuista annettu asetus eli nk. maksuasetus. Komission asetuksessa (EY) N:o 340/2008 säädetään REACH-asetuksen perustuvista Euroopan kemikaalivirastolle suoritettavista maksuista. (muutokset: (EU) N:o 254/2013  ja (EU) 2015/864 ).

 

Komission asetus REACHin mukaisista testimenetelmistä

Komission asetus (EY) N:o 440/2008 (Muutos (EY) N:o 761/2009,  oikaisu 10.6.2011, muutos (EU) N:o 640/2012 , muutos  (EU) N:o 260/2014,  muutos (EU) N:o 900/2014, muutos (EU) 2016/266, muutos (EU) 2017/735 ).

 

Komission täytäntöönpanoasetuksia

 • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/823 Euroopan kemikaaliviraston valituslautakunnan organisaatiota ja menettelyä koskevista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 771/2008 muuttamisesta.
 • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/9 tietojen toimittamisesta yhteisesti ja tietojen yhteiskäytöstä REACH-asetuksen mukaisesti.

 

Komission täytäntöönpanopäätöksiä

 • Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/636disykloheksyyliftalaatin tunnistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 57 artiklan c ja f alakohdan mukaiseksi erityistä huolta aiheuttavaksi aineeksi.
 • Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/594, bentseeni-1,2,4-trikarboksyylihappo-1,2-anhydridin (trimellitiinihappoanhydridi) (TMA) tunnistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 57 artiklan f alakohdan mukaiseksi erityistä huolta aiheuttavaksi aineeksi.
 • Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/2091 heksametyleenidiakrylaatin (heksaani-1,6-diolidiakry-laatti) (HDDA) jättäminen tunnistamatta erityistä huolta aiheuttavaksi aineeksi REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohdan nojalla.