PIC-asetus

Kemikaalien vientiin liittyvää ennakkosuostumusmenettelyä (Prior Informed Consent, PIC) koskeva Rotterdamin yleissopimus on EU:ssa pantu täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 649/2012 vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista. Ennakkosuostumusmenettelyn mukaisesti kiellettyjä tai ankarasti säänneltyjä kemikaaleja saa viedä vain sellaiseen maahan, joka on antanut ennakkoon suostumuksensa niiden tuonnille. EU:n PIC-asetus on joiltakin osin tiukempi kuin kansainvälinen sopimus. Suomessa vienti-ilmoitusmenettelyä ja PIC-asetuksen noudattamista valvoo SYKE.

PIC-asetus (EU) 649/2012

Lisätietoja:

PIC-asetuksen ymmärtäminen /ECHA

PIC-asetuksen alaiset kemikaalit / ECHA