Työsuojelulainsäädäntö

Työsuojelulainsäädännön alaiset kemikaaleja koskevat säädökset valmistellaan erillisessä prosessissa työturvallisuussäännöksiä valmistelevassa neuvottelukunnassa ja sen alaisessa HTP-jaostossa.

 

Työsuojeludirektiivit

EU:ssa säädetään työsuojeludirektiiveillä työtekijöiden suojelemisesta kemiallisilta tekijöiltä. Työsuojelulainsäädäntö kattaa kemikaalien lisäksi myös prosesseissa syntyvät altisteet kuten erilaiset pölyt, höyryt, huurut ja savut. Varsinaisen puitedirektiivin lisäksi erityisesti kemiallisia tekijöitä koskevia direktiivejä on annettu koskien mm.:
- yleisesti työpaikan kemiallisia tekijöitä (täytäntöönpantu valtioneuvoston asetuksella kemi-allisista tekijöistä työssä .
- spesifisemmin työpaikan syöpävaarallisia tekijöitä (täytäntöönpantu valtioneuvoston asetuksella työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta .
- asbestityötä (täytäntöönpano mm. valtioneuvoston asetuksella asbestityön turvallisuudesta) .

Lisäksi raskaana olevia ja imettävä työtekijöitä koskevassa direktiivissä sekä nuoria työntekijöitä koskevassa direktiivissä on vielä erikseen kemiallisia tekijöitä koskevia rajoituksia. Nuorita työntekijöitä koskevat rajoitukset on Suomessa täytäntöönpantu osana nuoria työtekijöitä koskevia asetuksia. Lisääntymisterveydelle vaarallisten aineiden osalta asiasta säädetään Valtioneuvoston asetuksella lisääntymisterveydelle työssä vaaraa aiheuttavista tekijöistä ja vaaran torjunnasta .

Kemiallisille tekijöille on annettu indikatiivisia työhygieenisiä raja-arvoja kuudella eri EU-direktivillä, jotka on Suomessa täytäntöönpantu HTP-arvoina sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista .