Kansainvälinen kemikaaliyhteistyö


Kemikaalien terveys- ja ympäristövaikutukset eivät tunne rajoja. Terveyden- ja Ympäristönsuojelun korkea taso edellyttää yhteistyötä niin Euroopassa kuin maailmanlaajuisesti. Kemikaalineuvottelukunnan kansainvälisten asioiden jaosto käsittelee asiat, jotka koskevat Suomen osallistumista kemikaalien terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisemiseen tähtäävään kansainväliseen yhteistyöhön ja keskustelee ajankohtaisista kansainvälisiin kemikaaliasioihin ja EU:n kemikaalisäädösten valmisteluun liittyvistä asioista.

Keskeisimmät kansainväliset kemikaalisopimukset ja yhteistyöprosessit EU:n lisäksi ovat:

YK-yhteistyö

  • Rotterdamin yleissopimus kiellettyjen ja voimakkaasti rajoitettujen kemikaalien viennistä (PIC-sopimus)
  • Tukholman yleissopimus hitaasti hajoavista orgaanisista yhdisteistä (POP-sopimus)
  • Vaarallisten jätteiden rajat ylittäviä siirtoja ja niiden käsittelyn valvontaa koskeva Baselin yleissopimus
  • Elohopeaa koskeva Minamatan yleissopimus
  • Otsonikerrosta heikentäviä aineita rajoittava Montrealin pöytäkirja
  • Kemikaaleja koskevien yleissopimusten ja kansainvälisen kemikaalihallinnan strategia (SAICM , Strategic Approach to International Chemicals Management)
  • YK:n kemikaalien yhdenmukaistettu luokitus- ja merkintäjärjestelmä (GHS)

Lisää tietoa kansainvälisistä ympäristösopimuksista ympäristöministeriön verkkosivuilta:

Kansainväliset ympäristösopimukset

Lisätietoa Baselin, Rotterdamin ja Tukholman sopimuksen asioista YK:n yhdennetyn kemikaali- ja jätesopimusten sihteeristön verkkosivuilta:

Synergies among the Basel, Rotterdam and Stockholm conventions

Lisää tietoa Minamatan elohopeasopimuksesta sopimussihteeristön verkkosivulta:

UN environment programme / Minamata convention on mercury

Lisää tietoa otsonikerrosta heikentävien aineiden kansainvälisestä yhteistyöstä YK:n ympäristöohjelman (UNEP) otsonisihteeristön verkkosivuilta:

UN environment programme / Ozone Sectetariat

Lisää tietoa kansainvälisestä kemikaalihallinnan strategiasta SAICM-sihteeristön verkkosivuilta:

Strategic Approach to International Chemicals Management

 

OECD -yhteistyö

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) auttaa maita sellaisten politiikkojen ja välineiden kehittämisessä ja toteuttamisessa, jotka tekevät kemikaalien hallintajärjestelmistä mahdollisimman tehokkaita. Kemikaaliturvallisuustyö käsittelee kemikaalien, nanomateriaalien, kasvinsuojeluaineiden ja biosidien turvallista käyttöä. Tavoitteena on suojella terveyttä ja ympäristöä ja välttää ylimääräisiä kaupan esteitä.

Lisää tietoa OECD:n puitteissa tehtävästä työstä OECD:n verkkosivuilta:

OECD

Pohjoismaisen ministerineuvoston kemikaali-, ympäristö- ja terveystyöryhmä (NKE)

Pohjoismaisen ministerineuvoston kemikaali-, ympäristö- ja terveystyöryhmä (NKE)

Pohjoismaisen ministerineuvoston kemikaali-, ympäristö- ja terveystyöryhmä

Pohjoismaisella kemikaali-, ympäristö- ja terveystyöryhmä (NKE) perustuu ympäristö- ja ilmastoalan pohjoismaiseen yhteistyöohjelmaan (2019–2024). NKE:n työ pohjautuu pitkän yhteistyön tuloksena muotoutuneeseen viranomaisten asiantuntijaverkostoon. Pohjoismaisella yhteistyöllä pyritään usein vaikuttamaan EU:n kemikaalilainsäädäntöön sekä monenväliseen kansainväliseen yhteistyöhön. Yhteistyön ja Pohjoismaisella tuella toteutettujen hankkeiden kautta NKE pyrkii vähentämään kemiallisille aineille ja tuotteissa oleville kemikaaleille altistumista ympäristö- ja terveysnäkökulmasta.

Lisää tietoa Suomen osallistumisesta kansainväliseen kemikaaliyhteistyöhön löytyy alla olevista lähteistä:

Suomen ympäristökeskuksen kemikaalien ympäristöriskejä käsittelevältä verkkosivulta  löytyy tietoa edellä mainituista kansainvälisistä ympäristösopimuksista suomeksi:

Kemikaalien ympäristöriskit (SYKE)

Kansainvälisestä kemikaaliyhteistyöstä löytyy tietoa myös ympäristöministeriön verkkosivuilta:

Ympäristöministeriön kansainvälistä kemikaaliyhteistyötä  koskevat verkkosivut