• Kemikaalineuvottelukunta

Kemikaliedelegationens uppgifter

Delegationen har till uppgift:
* att främja kemikalietillsynen och samarbetet mellan de behöriga myndigheterna,
* att följa och främja internationellt samarbete som gäller kemikalier,
* att samordna de olika delregistren i kemikalieregistret så att samkörningen av dem säkerställs,
* att följa utvecklingen i fråga om kemikalier och den forskning som gäller kemikaliernas verkningar på hälsa och miljön,
* att väcka förslag och ta initiativ till utvecklande av kemikalielagstiftningen samt sådan forskning, utbildning, upplysning och information som gäller kemikalier,
* att avge utlåtanden.
Kemikaliedelegationen informerar sina medlemmar om aktuella frågor, deltar i revideringen av kemikalielagstiftningen och i formuleringen av Finlands ståndpunkter som gäller EU-frågor och globala frågor kring kemikalier. Sektionen följer iakttagandet av internationella konventioner och främjar samordningen mellan olika aktörer inom kemikalietillsynsområdet i Finland.
Sektionen utger handböcker, broschyrer och rapporter om aktuella frågor som gäller kemikalietillsynen. Sektionen avger också utlåtanden och deltar i att ordna utbildning. Den för en förteckning över ny EU-lagstiftning som gäller kemikalier och lagstiftning som är under beredning.