• Kemikaalineuvottelukunta

Kemikaliedelegationens sektioner

Sektionen för produkter

Sektionen håller sig à jour med ny EU-lagstiftning om kemikalier och EU-lagstiftning som är under beredning samt deras verkställighet i Finland. Sektionen deltar i formuleringen av Finlands ståndpunkter om EU:s kemikalielagstiftning som är under beredning.

Sektionen för internationella frågor

Sektionen för internationella frågor håller sig à jour med, informerar om och tar ställning till det internationella samarbetet inom kemikalieområdet. Sektionen följer i synnerhet:
· OECD:s program för kemikaliesäkerhet;
· EU:s bestämmelser om kemikalier och deras samordning inom OECD;
· verksamhet som utförs av Nordiska ministerrådets kemikaliegrupp;
· Förenta nationernas organisationer; handlingsprogrammet från FN:s konferens om miljö och utveckling (Programme of Action of the UN Conference on Environment and Development, UNCED); Miljöprogrammet (UNEP);
· den globala kemikaliestrategin SAICM (Strategic Approach to International Chemicals Management);
· regeringsforumet för kemikaliesäkerhet (Intergovernmental Forum on Chemical Safety, IFCS);
· OSPAR-kommissionen (North-Eastern Atlantic Environment Protection Commission, OSPAR) och Helsingfors-kommissionen (Baltic Marine Environment Protection Commission, HELCOM);
· verksamhet som bedrivs av Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (Economic Commission for Europé, UNECE);
· beredning av det globalt harmoniserade systemet (Globally Harmonised System, GHS) för klassificering och märkning av kemikalier.

Biocidsektionen

Sektionen deltar i formuleringen av Finlands ståndpunkter om biociddirektivet inför möten av de behöriga myndigheterna. Sektionen informerar om aktuella frågor som gäller direktivet och sköter om samarbetet kring biocider mellan både nationella och internationella parter.