• Kemikaalineuvottelukunta

Ledamot av kemikaliedelegationen

Kemikaliedelegationen består av representanter för:

Social- och hälsovårdsministeriet (STM)
Miljöministeriet (YM)
Arbets- och näringsministeriet (TEM)
Inrikesministeriet (SM)
Kommunikationsministeriet (LVM)
Kemiindustrin Rf
TEAM Industribranschernas fackförbund rf
Finsk Handel
Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)

Delegationen har kallat in bestående sakkunniga från:

Försvarsministeriet
Institutet för hälsa och välfärd
Arbetshälsoinstitutet
Institutet för hälsa och välfärd
Finlands miljöcentral (SYKE)
Tull
Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet ry
Finlands Naturskyddsförbund
Teknokemiska Föreningen rf