REACH-asetus


REACH on Euroopan unionin jäsenmaita sitova kemikaaliasetus, joka astui voimaan keväällä 2007.
REACH-lyhenne tarkoittaa kemikaalien rekisteröintiä (Registration), arviointia (Evaluation) ja lu-pamenettelyä (Authorization) (of Chemicals). REACH-asetuksen tavoitteena on varmistaa tervey-den- ja ympäristönsuojelun korkea taso koko EU-alueella, ja samalla lisätä EU:n kemianteollisuuden kilpailukykyä korkeilla turvallisuusvaatimuksilla ja tuotekehityksen edistämisellä.  REACH koskee ensisijaisesti eurooppalaisia kemiallisten aineiden valmistajia sekä sellaisia maahantuojia, jotka tuovat aineita EU-alueelle. Asetuksessa on velvoitteita myös kemikaalien jatkokäyttäjille.

REACH-asetus ((EC) No 1907/2006)

REACH-asetuksesta löytyy myös epävirallinen konsolidoitu versio, johon on koottu kaikki version julkaisemishetkeen mennessä asetukseen tehdyt muutokset ja lisäykset. 

Konsolidoitu REACH-asetus

Tarkemmin REACH-asetuksesta Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) verkkosivuilta:

REACH-asetus tutuksi