Nanomateriaalit

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Nanoteknologian avulla kohti kilpailukykyistä kemianteollisuutta"

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea päätti 28. toukokuuta 2015 työjärjestyksensä 29 artiklan 2 kohdan nojalla laatia oma-aloitteisen lausunnon aiheesta "Nanoteknologian avulla kohti kilpailukykyistä kemianteollisuutta". Euroopan talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi valmistelemansa lausunnon 9.–10. joulukuuta 2015 pitämässään täysistunnossa.

Nanoteknologian avulla kohti kilpailukykyistä kemianteollisuutta

Euroopan komission suositus nanomateriaalien määritelmäksi

Euroopan komissio julkaisi 18.10.2011 suosituksen nanomateriaalien määritelmäksi.

Komission suositus nanomateriaalien määritelmäksi   

Synteettisten nanomateriaalien ympäristövaikutukset: Kokeellisen tutkimuksen nykytila

Suomen ympäristökeskuksessa laadittu raportti on katsaus synteettisten nanomateriaalien ympäristötutkimukseen, ja se pohjautuu viimeaikaiseen tieteelliseen kirjallisuuteen. Lähteinä on käytetty 2000-luvulla ja pääasiassa viimeisen viiden vuoden aikana ilmestyneitä alkuperäisiä artikkeleita ja katsauksia. Selvityksessä käsitellään nanomateriaalien ympäristötutkimukseen liittyviä teemoja, kuten aineiden vapautumista ympäristöön, mittaustekniikoita, mittaamiseen ja analysoimiseen liittyviä haasteita, nanomateriaalien ympäristökohtaloa ja biologisia vaikutuksia.

Synteettisten nanomateriaalien ympäristövaikutukset: Kokeellisen tutkimuksen nykytila

Nanosafety in Europe 2015-2025: Towards Safe and Sustainable Nanomaterials and Nanotechnology Innovations

Työterveyslaitos on tuottanut Euroopan komissiolle yhdessä johtavien eurooppalaisten nanoturvallisuuden tutkijoiden kanssa tutkimusstrategian, jossa  linjataan nanomateriaalien turvallisuustutkimuksen painopistealueet Euroopan komission 8. puiteohjelmaa varten (Horizon 2020). Vuosien 2015-2025 aikana EU rahoittanee nanoturvallisuustutkimusta noin 200 miljoonalla eurolla. Tutkimusstrategia luovutettiin komission ja Irlannin hallituksen edustajille 20.6.2013 Dublinissa.

Nanosafety in Europe 2015-2025: Towards Safe and Sustainable Nanomaterials and Nanotechnology innovations

Euroopan komission toinen nanomateriaaleja koskeva sääntelykatsaus

Euroopan Komissio on julkaissut tiedonantona toisen nanomateriaaleja koskevan sääntelykatsauksen, joka  on jatkoa vuonna 2008 annetulle komission tiedonannolle nanomateriaaleja koskevasta sääntelystä. Dokumentissa arvioidaan nanomateriaaleihin sovellettavan EU-lainsäädännön asianmukaisuutta ja täytäntöönpanoa ja vastataan Euroopan parlamentin, neuvoston  ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitean  esiin tuomiin kysymyksiin.

Toinen nanomateriaaleja koskeva sääntelykatsaus