Muita kemikaaleja koskevia EU-säädöksiä

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 850/2004  pysyvistä orgaanisista yhdisteistä (nk. POP-asetus) sekä direktiivin 79/117/ETY muuttamisesta (muutokset (EU) N:o 519/2012, (EU) 2016/460) .

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 689/2008 vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista (nk. PIC-asetus) (muutokset:  (EY) N:o 875/2009 , (EU) N:o 15/2010 , (EU) N:o 73/2013 , (EU) N:o 167/2014 , (EU) N:o 1078/2014 , (EU) 2018/172).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 648/2004  pesuaineista.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2037/2000  otsonikerrosta heikentävistä aineista(muutokset: 2038/2000, 2039/2000, 2003/160/EY,  (EY) N:o 1005/2009 ).

Komission asetus  (EY) N:o 466/2008   kokeiden ja tietojen vaatimisesta tiettyjen ensisijaisten aineiden maahantuojilta ja valmistajilta olemassa olevien aineiden vaarojen arvioinnista ja valvonnasta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93 mukaisesti.

Komission asetus  (EY) N:o 465/2008  kokeiden ja tietojen vaatimisesta tiettyjen mahdollisesti pysyvien, eliöihin kertyvien ja myrkyllisten, Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luetteloon sisältyvien aineiden maahantuojilta tai valmistajilta neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93 nojalla.