CLP-asetus

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 272/2008CLP-asetus (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures) julkaistiin  EU:n virallisessa lehdessä 31.12.2008. CLP-asetus tuli voimaan 20.1.2009 ja siirtymäaikojen jälkeen se korvaa EU:n nykyisen asiaa koskevan lainsäädännön. CLP-asetuksen muutokset: muutos (EY) N:o 790/2009 , muutos (EU) N:o 286/2011 , muutos (EU) N:o 487/2013 , muutos (liitteen VI oikaisu) (EU) N:o 758/2013 , muutos (EU) N:o 944/2013, muutos (EU) 2016/918, muutos (EU) 2016/1179, muutos (EU) 2017/542.

 

Komission asetus (EU) N:o 440/2010 Euroopan kemikaalivirastolle aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP-asetus) nojalla suoritettavista maksuista.