Kemikaalineuvottelukunnan julkaisuja

Alla mainittuja kemikaalineuvottelukunnan esitteitä voi tilata kemikaalineuvottelukunnalta osoitteesta [email protected].
  *************************************************************************************************************

Kemikaalilainsäädäntö ja sen valvonta Suomessa

Kemikaaleja valmistavien, markkinoille saattavien ja käyttävien toiminnanharjoittajien velvoitteet perustuvat EU-asetuksiin, jotka ovat sellaisenaan velvoittavaa lainsäädäntöä. Kansallisesti kemikaalilaissa säännellään lähinnä viranomaisten tehtävistä EU-asetusten täytäntöönpanossa, sekä eräistä kansallisista velvoitteista. Tässä julkaisussa on lyhyesti kuvattu Suomessa voimassa olevaa kemikaalilainsäädäntöä ja sen valvontaa. Esite on saatavissa painettuna ja verkkoversiona  suomeksi sekä lisäksi verkkoversiona ruotsiksi ja englanniksi.

Kemikaalilainsäädäntö ja sen valvonta Suomessa
Kemikalielagstiftning och kemikalietillsyn i Finland
Chemicals legislation and supervision in Finland

*************************************************************************************************************

Kemikaaleja koskevia uusia rajoituksia ja kieltoja

Kemikaalineuvottelukunnan esitteessä kerrotaan lyhyesti REACH-asetuksen liitteen XVII muutoksesta johtuvista eräitä kemikaaleja koskevista muuttuneista tai uusista rajoituksista. Rajoitukset koskevat lamppuöljyjä, grillinsytytysnesteitä, dikloorimetaania sisältäviä maalinpoistoaineita ja eräitä orgaanisia tinayhdisteitä.

Kemikaaleja koskevia uusia rajoituksia ja kieltoja 

  *************************************************************************************************************

Kemikaalineuvottelukunnan esite CLP-asetuksesta

Kemikaalineuvottelukunnan esite CLP - EU-asetus aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta kertoo lyhyesti asetuksesta ja sen velvoitteista.

CLP - EU-asetus aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta 
CLP - EU-förordning om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar

  ************************************************************************************************************

REACH-jatkokäyttäjä valmistaudu REACH-asetuksen toimeenpanoon

Kemikaalineuvottelukunnan esite, jossa kerrotaan lyhyesti mitä oikeuksia ja velvotteita REACH-asetus toi kemikaalien jatkokäyttäjille. Esitteessä kerrotaan myös miten jatkokäyttäjät voivat valmistautua asetuksen toimeenpanoon.

REACH-jatkokäyttäjä valmistaudu REACH-asetuksen toimeenpanoon   

  *************************************************************************************************************

REACH - EU:n uusi kemikaaliasetus

Kemikaalineuvottelukunnan päivitetty versio EU:ssa 1.6.2007 voimaan tulleesta REACH-asetuksesta ja sen vaikutuksista. Esite on painettuna saatavana suomeksi, ruotsiksi ja lisäksi verkkoversiona myös englanniksi.

REACH - EU:n uusi kemikaaliasetus
REACH - EU:s nya kemikalieförordning
REACH - The EU´s new Chemicals Regulation

************************************************************************************************************

Kansainväliset kemikaalisopimukset Suomessa

Kemikaalineuvottelukunnan kansainvälisten asioiden jaostossa on laadittu kuvaus Suomessa voimassa olevista kansainvälisistä, kemikaaleja koskevista sopimuksista. Julkaisussa kuvataan sopimusten sisältöä, toimeenpanoa ja merkitystä Suomessa. Myös ympäristöministeriö on osallistunut julkaisun rahoitukseen.

Kansainväliset kemikaalisopimukset Suomessa