Kansallisia säädöksiä

Lait

Laki kasvinsuojeluaineista 1563/2011

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta  390/2005, muutos 358/2015

Pelastuslaki  379/2011

Terveydensuojelulaki  763/1994

Työterveyshuoltolaki  1383/2001, muutos 20/2012

Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta 423/2015

Kuluttajaturvallisuuslaki  920/2011, muutos 560/2014

Suomen perustuslaki 731/1999, muutos 1112/2011

Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta  719/1994, muutos 1095/2014

Jätelaki 1072/1993

Kemikaalilaki  599/2013Chemicals Act  599/2013  (epävirallinen käännös), muutos 746/2016

 

Valtioneuvoston asetukset ja päätökset

Valtioneuvoston asetus  kemikaalien vähittäismyynnistä  644/2013
Valtioneuvoston asetus  maanpuolustusta koskevista poikkeuksista kemikaalilainsäädännön soveltamisessa 996/2010

Valtioneuvoston asetus  eräiden vaarallisten aineiden, seosten ja esineiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksista annetuista REACH-asetuksen XVII liitteen säännöksistä poikkeamisesta  647/2009

Valtioneuvoston asetus tiettyjen vaarallisten kemikaalien maastavientiä koskevasta ilmoituksesta  15/2005

Kemikaaliasetus  675/1993  muutoksineen

Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta  685/2015

Valtioneuvoston asetus  vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa  853/2004  muutoksineen

Valtioneuvoston asetus  kemiallisista tekijöistä työssä  715/2001

Valtioneuvoston asetus  työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta  716/2000  muutoksineen

Valtioneuvoston asetus  biosidivalmisteista 466/2000, muutos 73/2011, kumosi suojauskemikaaliasetuksen (123/1994), jota sovelletaan siirtymäaikana asetuksessa esitetyllä tavalla.

Valtioneuvoston päätös  otsonikerrosta heikentävistä aineista  262/1998

Valtioneuvoston asetus paristoista ja akuista 520/2014, muutos 104/2015 

Valtioneuvoston päätös  vaarallisia aineita sisältävistä säiliöistä ja niiden merkinnöistä  421/1989 
 

Ministeriöiden asetukset

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista 636/2013, muutos 1292/2014, muutos 1579/2015

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus  haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista 268/2014, oikaisu 268/2014

Sosiaali- ja terveysministeriön  asetus kemikaalien määrätietojen toimittamisesta 1155/2011

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vaarallisen kemikaalin päällyksen turvasulkimesta ja näkövammaisille tarkoitetusta vaaratunnuksesta 414/2011

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus CLP-asetuksen liitteessä VI tarkoitetuista kemikaaleista  5/2010, muutos  1123/2010

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus  kemikaaleja koskevien tietojen toimittamisesta 553/2008, muutokset  965/2011 ja  1156/2011

Ympäristöministeriön asetus  biosidivalmisteen hyväksymisen tai rekisteröinnin hakemisesta, markkinoilta poistamisesta ja erityisehdoista  20/2008,  muutokset 32/2009115/2010819/2010347/2011153/2012 ja 60/2013

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus  kemikaalien luokitusperusteista ja merkintöjen tekemisestä  807/2001, muutokset  687/2005, 206/2007655/2008 ja  6/2010

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus  biosidivalmisteiden pakkaamisesta ja merkinnöistä 422/2000

Ympäristöministeriön asetus  biosidivalmisteita ja niiden tehoaineita koskevista hakemuksista ja ilmoituksista  467/2000, muutos 518/2007