Kansainvälinen kemikaaliyhteistyö


Kemikaalien ympäristövaikutukset eivät tunne rajoja. Ympäristösuojelun korkea taso edellyttää yhteistyötä niin Euroopassa kuin maailmanlaajuisesti. Kemikaalineuvottelukunnan kansainvälisten asioiden jaosto käsittelee asiat, jotka koskevat Suomen osallistumista kemikaalien ympäristöhaittojen ehkäisemiseen tähtäävään kansainväliseen yhteistyöhön ja keskustelee ajankohtaisista kansainvälisiin kemikaaliasioihin ja EU:n kemikaalisäädösten valmisteluun liittyvistä asioista.


Keskeisimmät kansainväliset kemikaalisopimukset ja yhteistyöprosessit EU:n lisäksi ovat:

YK-yhteistyö

  • Rotterdamin yleissopimus kiellettyjen ja voimakkaasti rajoitettujen kemikaalien viennistä (PIC-sopimus)
  • Tukholman yleissopimus hitaasti hajoavista orgaanisista yhdisteistä (POP-sopimus)
  • Vaarallisten jätteiden rajat ylittäviä siirtoja ja niiden käsittelyn valvontaa koskeva Baselin yleissopimus
  • Elohopeaa koskeva Minamatan yleissopimus
  • Otsonikerrosta heikentäviä aineita rajoittava Montrealin pöytäkirja
  • Kemikaaleja koskevien yleissopimusten ja kansainvälisen kemikaalihallinnan strategia (SAICM , Strategic Approach to International Chemicals Management)
  • GHS

OECD -yhteistyö


Pohjoismaisen ministerineuvoston kemikaali-, ympäristö- ja terveystyöryhmä (NKE)

 

Lisää tietoa suomen osallistumisesta kansainväliseen kemikaaliyhteistyöhön löytyy alla olevista lähteistä:

Ympäristöministeriön kansainvälistä kemikaaliyhteistyötä  koskevat verkkosivut: https://www.ym.fi/fi-FI/Ymparisto/Kemikaalien_ymparistoriskit/Kansainvalinen_yhteistyo_ja_EUasiat

Suomen ympäristökeskuksen kemikaalien ympäristöriskejä käsittelevältä verkkosivulta  löytyy tietoa edellä mainituista kansainvälisistä ympäristösopimuksista suomeksi:
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Kulutus_ja_tuotanto/Kemikaalien_ymparistoriskit

Lisätietoa Baselin, Rotterdamin ja Tukholman sopimuksen asioista YK:n yhdennetyn kemikaali- ja jätesopimusten sihteeristön verkkosivuilta: http://www.brsmeas.org/
Lisää tietoa Minamatan elohopeasopimuksesta sopimussihteeristön verkkosivulta: http://www.mercuryconvention.org/

Lisää tietoa otsonikerrosta heikentävien aineiden kansainvälisestä yhteistyöstä YK:n ympäristöohjelman (UNEP) otsonisihteeristön verkkosivuilta: https://ozone.unep.org/
Lisää tietoa kansainvälisestä kemikaalihallinnan strategiasta SAICM-sihteeristön verkkosivuilta: http://www.saicm.org/