CLP-asetus

CLP-asetus on kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskeva EU:n asetusta (EY) N:o 1272/2008, joka tuli voimaan 20.1.2009 . CLP on lyhenne asetuksen englanninkielisestä nimestä (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures). CLP-asetuksella pannaan täy-täntöön maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu kemikaalien luokitus- ja merkintäjärjestelmä GHS (Globally Harmonised System of classification and labelling of chemicals), joka on hyväksytty Yh-distyneiden Kansakuntien alaisuudessa.

Alkuperäinen CLP-asetus ja konsolidoitu versio siitp  CLP-asetus on saatavilla Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) verkkosivuilta ao. linkistä:

CLP-asetus (EY) N:o 1272/2008

Euroopan kemikaaliviraston verkkosivuilla on myös kerrottu tarkemmin CLP-asetuksesta

CLP-asetus tutuksi

CLP-asetusta koskevat tarkemmat ohjeet löytyvät niin ikään  Euroopan kemikaaliviraston verkkosivuilta ao. linkistä:

CLP-asetusta koskevat ohjeet