CLP-asetus

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus N:o 1272/2008

EU:ssa joulukuussa 2008 hyväksytyllä kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevalla asetuksella, ns. CLP-asetus (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures), täytäntöön pantiin maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu kemikaalien luokitus- ja merkintäjärjestelmä GHS (Globally Harmonised System of classification and labelling of chemicals). CLP-asetus tuli voimaan 20.1.2009 ja siirtymäaikojen jälkeen se korvaa EU:n nykyisen asiaa koskevan lainsäädännön. Asetus julkaistiin  EU:n virallisessa lehdessä 31.12.2008.

CLP-asetus

  ***********************************************************************************************************

Vaara: kemikaaleja! -verkkotyöväline varoittaa piktogrammien avulla työntekijöitä ja työnantajia vaarasta

EU-OSHA on tehnyt työvälineen kemiallisten aineiden merkintöihin tehtävien muutosten tuntemisen avuksi. Työvälineen avulla työnantajat ja työntekijät voivat käsitellä vaarallisia aineita huolellisemmin ja toimia turvallisesti työpaikoilla.

Vaara: Kemikaaleja!

 ************************************************************************************************************

Vaarallisten aineiden luettelo

CLP-asetuksen liitteessä VI on annettu osalle markkinoilla olevista aineista ns. yhdenmukaistettu luokitus ja merkinnät, joita kaikkien toimijoiden on noudatettava. Liitteessä VI olevassa taulukossa 3.1 aineiden luokitus on annettu CLP-asetuksen mukaisella tavalla, ja liitteessä VI olevassa taulukosssa 3.2 luokitus on vanhan, väistyvän lainsäädännön mukainen. Aineet taulukoissa ovat samat.

CLP-asetuksessa aineiden nimet on annettu ainoastaan englanniksi ja siksi kyseisten aineiden suomen- ja ruotsinkieliset nimet on erikseen annettu sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella CLP-asetuksen liitteessä VI tarkoitetuista kemikaaleista (5/2010, muutos 1123/2010). Asetusmuutoksen (1123/2010) liitteessä on huomioitu CLP-asetuksen 1. teknisessä mukautuksessa annetut uudet tai poistetut nimet, eli se on ajantasainen versio CLP-asetuksen liitteen VI aineiden nimistä.

Liite suomeksi:    1123/2010 liite  (.pdf)
Liite ruotsiksi:    1123/2010 liite  (.pdf)

 *************************************************************************************************************

 

Kemikaalineuvottelukunnan esite CLP-asetuksesta

Kemikaalineuvottelukunnan esite CLP - EU-asetus aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta kertoo lyhyesti asetuksesta ja sen velvoitteista. Esitettä on painettu sekä suomeksi että ruotsiksi.

CLP - EU-asetus aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta

CLP-EU-förordning om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar