Biosidiasetus


Biosidivalmisteista annettu asetus (asetus (EU) N:o 528/2012) koskee biosidivalmisteiden markki-noille saattamista ja käyttöä. Biosidivalmisteita käytetään ihmisten, eläinten, materiaalien tai esinei-den suojaamiseen haitallisilta organismeilta, kuten tuholaisilta tai bakteereilta, biosidivalmisteen si-sältämien tehoaineiden avulla. Asetuksen tavoitteena on parantaa biosidivalmistemarkkinoiden toimintaa EU:ssa ja varmistaa samalla korkeatasoinen ihmisten terveyden ja ympäristön suojelu.

Biosidiasetus ja konsolidoitu versio siitä,  johon on koottu asetuksen muutokset ja tekniset mukautukset version julkaisemishetkeen mennessä, on saatavilla Euroopan kemikaaliviraston verkkosivuilta:

Biosidiasetus (EU) N:o 528/2012)

Lisätietoja biosidiasetuksesta on saatavilla Euroopan kemikaaliviraston, ECHA, verkkosivuilta ao. linkistä:

Biosidiasetuksen ymmärtäminen